Aktualności

Kiedy możliwa obrona konieczna?

Aby działanie można było zakwalifikować jako obronę konieczną, niezbędne jest wystąpienie trzech warunków: musi mieć miejsce zamach (atak) na dobro lub osobę chronione prawem, zamach musi mieć charakter bezpośredni, zamach musi być bezprawny.

Niezbędnym, podmiotowym elementem obrony koniecznej jest działanie z woli obrony, a nie z woli odwetu. Ten podmiotowy element działania w obronie koniecznej ułatwia rozgraniczenie rzeczywistych działań obronnych od społecznie negatywnych aktów zemsty, samosądu. Nieumyślna obrona konieczna jest niemożliwa, natomiast na skutek świadomie podjętej obrony koniecznej może dojść do nieumyślnej realizacji ustawowych znamion czynu zabronionego – np. nieumyślnego spowodowania śmierci napastnika . Możliwe jest przyjęcie obrony koniecznej nawet w razie bójki. Osoba postronna, która nie angażując się po stronie któregokolwiek z biorących udział w bójce, a więc nie będąc jej uczestnikiem, stara się jej zapobiec w jakikolwiek sposób , działa w obronie koniecznej.

Natomiast nie działa w obronie koniecznej ten, kto włącza się do bójki w celu przyjścia z pomocą jednemu z jej uczestnikowi.

Czytaj więcej na facebook

09.09.2020r. Opr. Andrzej Żygis adwokat

 


 

Na przyjęciu weselnym w czasie Covid-19- kelnerzy w maskach a goście na dystans !

Jednym z ważnych zaleceń dotyczących przyjęć jest zapewnienie, aby - w miarę możliwości - przy jednym stoliku wyznaczane były miejsca dla rodzin lub osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym. W innym przypadku, w celu zwiększenia bezpieczeństwa i dystansu między gośćmi, proponowana jest redukcja osób przy stole o 20 proc. względem standardowego usadzenia. Goście mogą usiąść po obu stronach stołu, ale nie vis a vis. Liczba kelnerów ma być dostosowana do liczby gości: 1 kelner na nie więcej niż 15 osób. Przy serwisie dań do stołów ten sam kelner lub ten sam zespół kelnerski. Można organizować przestrzenie samoobsługowe. Organizatorzy i obsługa powinni nosić maseczki lub inne środki ochrony ust i nosa.

Czytaj więcej na facebook
08.06.2020r. Opr.Andrzej Żygis adwokat

 


 

Covid19- karna i cywilna odpowiedzialność za zarażenie

Na gruncie prawa karnego obowiązek naprawienia szkody lub zadośćuczynienia jest uregulowany w art. 46 k.k. Obowiązek naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę jako środek kompensacyjny jest reakcją na przestępstwo. Na gruncie prawa cywilnego nie jest wykluczona również możliwość dochodzenia odszkodowania lub zadośćuczynienia za narażenie na zakażenie Covid 19.Istotna w tym zakresie jest regulacja wynikająca z art. 444 k.c. Warto także zwrócić także uwagę przepis art.445 k.c. ,który może być podstawą do dochodzenia zadośćuczynienia za zarażenie. 

Czytaj więcej na facebook
19.05.2020r. Opr.Andrzej Żygis adwokat

 


 

Tarcza antykryzysowa a kara pozbawienia wolności i jej wykonanie

W ramach ustawy dotyczącej szczególnych rozwiązań związanych z COVID-19, wprowadzono zmiany w przepisach prawa karnego wykonawczego. Rozwiązania zawarte w Tarczy antykryzysowej dotyczą System dozoru elektronicznego. Sąd udziela zezwolenia na odbycie kary w SDS w przypadku łącznego spełnienia poniższych warunków:

  • kara pozbawienia wolności nie może przekraczać roku i 6 miesięcy
  • skazany ma określone miejsce stałego pobytu
  • osoby, które ukończyły 18 lat, zamieszkujące wspólnie ze skazanym wyraziły zgodę,
  • nie stoją na przeszkodzie warunki techniczne oraz organizacyjne. Wniosek o udzielenie dozoru elektronicznego nie wstrzymuje obowiązku stawienia się w zakładzie karnym .

 


 

Przerwa w wykonywaniu kary pozbawienia wolności z powodu COVID-19.

Sąd penitencjarny, na wniosek dyrektora zakładu karnego, zatwierdzony przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, może udzielić skazanemu przerwy w odbywaniu kary. Na  mocy art. 14c ust. 6 instytucji przerwy nie stosuje się do skazanych

  • za przestępstwo umyślne zagrożone karą pozbawienia wolności przekraczającą 3 lata,
  • za przestępstwo nieumyślne na karę przekraczającą 3 lata pozbawienia wolności,
  • w warunkach określonych w art. 64 § 1 i 2 lub art. 65 § 1 k.k.

Należy jednak zaznaczyć, że skazany nie jest on pozbawiony możliwości złożenia wniosku z art. 153 par. 1 lub 2 k.k.w. Z powyższych możliwości można skorzystać już od dnia wejścia w życie nowych przepisów.

Czytaj wiecej na facebook
Opr.Andrzej Żygis adwokat